Vacancies

VacanciesatEYST

Recruitment to the Criminal Justice Board for Wales - 12 Panel Members (incl. Chair)

Paid at an hourly rate

CJiW Twitter 1 (2)

Independent Oversight & Advisory Panel

CAN YOU HELP THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN WALES TO REDUCE RACIAL DISPARITY?

Can you constructively support and challenge the criminal justice system in Wales to implement its Anti-Racism commitments?

Criminal Justice in Wales consists of the police, probation, prisons, Crown Prosecution Service, Youth Justice and the court service.  The Welsh Government and Public Health Wales also have significant roles to play.  All of these partners have come together to commit to a Wales Anti-Racism Plan for Criminal Justice, to make sure the work happens and changes are seen.

Criminal Justice in Wales now want to recruit 12 Panel members, including an independent Chair in paid roles to oversee their anti-racism work, to provide external scrutiny, and ensure progress is being made.

We would like to emphasise that the recruitment is open to those passionate for change, having experienced the system themselves.

Aspiring applicants will need to display the following:

- A keen interest in Race equality
- An understanding of the Criminal Justice System in Wales, including, for example, as a former professional in the system, through lived experience as a victim, offender or defendant, or as a family member of one of these.
- The ability to question, challenge and make informed decisions

Criminal Justice in Wales would particularly welcome applications from people of Black, Asian and ethnic minority backgrounds, including Gypsy, Roma and Traveller communities.Panel members will be paid an hourly rate for meeting attendance and the Chair will be paid a slightly higher rate to reflect additional duties.

If you are interested in being part of the panel or wish to apply to be the Panel Chair, please read the Terms of Reference and Role Profile, and complete the application form provided. If you want to make a real difference to criminal justice and help to drive forward positive change, we really want to hear from you!

The deadline has now been extended to midday on Friday 29th April 2022. For more information, please contact Judy@eyst.org.uk

1. Independent Panel TORs Mar22
2. Independent Panel Role Criteria Mar22
3. Panel Application Form 2022
4. Equal Opportunities Monitoring Form Mar22

Recriwtio aelodau ar gyfer Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru (12 o aelodau i'r Panel)

Talu fesul awr

CJiW Twitter 1 (Cym)

Y Panel Goruchwylio a Chynghori Annibynnol

ALLWCH CHI HELPU'R SYSTEM CYFIAWNDER TROSEDDOL YNG NGHYMRU I LEIHAU GWAHANIAETHAU AR SAIL HIL?

Allwch chi fynd ati mewn modd adeiladol i gefnogi a herio'r system cyfiawnder troseddol yng Nghymru i gyflawni ei haddewidion Gwrth-hiliaeth?

Mae Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru yn cynnwys yr heddlu, y Gwasanaeth Prawf, carchardai, Gwasanaeth Erlyn y Goron, Cyfiawnder Ieuenctid a'r gwasanaeth llysoedd.  Mae gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru rolau arwyddocaol i'w chwarae hefyd.  Mae'r holl bartneriaid hyn wedi dod ynghyd i ymrwymo i Gynllun Gwrth-hiliaeth ar gyfer Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru, er mwyn sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud a bod newidiadau yn cael eu gweld.

Hoffai Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru recriwtio 12 o aelodau i'r Panel, gan gynnwys Cadeirydd annibynnol, mewn rolau â thâl i oruchwylio ei waith ar wrth-hiliaeth, craffu arno'n allanol, a sicrhau bod cynnydd yn cael ei wneud.

Dylid pwysleisio bod y rolau hyn yn agored i'r rhai sydd â'u bryd ar gyflawni newid, lle maent wedi cael profiad o'r system eu hunain.

Bydd angen i ddarpar ymgeiswyr feddu ar y canlynol:

- Diddordeb brwd mewn cydraddoldeb hiliol
- Dealltwriaeth o'r System Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru, gan gynnwys, er enghraifft, fel cyn-weithiwr proffesiynol yn y system, drwy brofiad go iawn fel dioddefwr, troseddwr neu ddiffynnydd, neu fel aelod o deulu un o'r rhain.
- Y gallu i gwestiynu a herio, a gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth

Byddai Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru yn croesawu ceisiadau yn arbennig gan fobl o gefndiroedd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, gan gynnwys cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

Bydd aelodau'r Panel yn cael eu talu fesul awr am fynychu cyfarfodydd a bydd y Cadeirydd yn cael cyfradd ychydig yn uwch i adlewyrchu dyletswyddau ychwanegol.

Os hoffech ymuno â'r Panel, neu os hoffech wneud cais i fod yn Gadeirydd y Panel, darllenwch y Cylch Gorchwyl a'r Proffil Rôl, a llenwch y ffurflen gais a ddarperir. Os hoffech wneud gwahaniaeth gwirioneddol i gyfiawnder troseddol a helpu i ysgogi newid cadarnhaol, hoffem glywed gennych!

 

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw hanner dydd ddydd Gwener 29 Ebrill. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Judy@eyst.org.uk

1. CYM Independent Panel TORs Mar22
2. CYM Independent Panel Role Criteria Mar22
3. CYM Panel Application Form 2022
4. CYM EO Monitoring Form Mar22

​Employment Family Support Worker (Carmarthenshire)

£21-000 - £24-000 per annum

Ethnic Minorities and Youth Support Team Wales (EYST) is an award-winning and unique, beneficiary-led charity supporting ethnic minority young people, individuals and communities across Wales.

 

We are pleased to be recruiting Full Time Employment – Family Support worker to support our growing team in Carmarthenshire. We are seeking to recruit an Experienced Employment (Volunteering/ Work placement/ training) Support worker, for this role which is Full Time role of 35 hours per week for a salary of £21-000 - £24-000 per annum depending on experience – the full job description is attached. If this sounds like you, we encourage you to apply by completing and returning the attached application form to recruitment@eyst.org.uk by 5pm on Thursday 5th May 2022.  Interviews will be on week commencing 9th May 2022.  The role is funded for 12 months initially but may be extended subject to funding.

For an informal chat, please feel free to contact Nadir nadir@eyst.org.uk

 

EYST is an equal opportunities, family friendly, living wage and culturally sensitive employer and we welcome applications from under-represented groups. 

Carmarthen Employment Family Support Worker, Carmarthenshire JD April2022

EYST Application Form (RRS)

Helping Young People For 10 Years.
Your Donations Make A Difference

Learn MoreDonate Now

Grateful acknowledgement of our funders & supporters